Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer e-mail en website

Onze e-mails zijn voorzien van een disclaimer. Alle inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien je het bericht onbedoeld hebt ontvangen, word je verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Aan de ontvangst en inhoud van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Vabi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige verzending van het bericht, alsmede voor vertragingen in de ontvangst van het bericht en schade die het gevolg is van de ontvangst en/of het gebruik ervan.

Het gebruik van op deze website beschikbare documenten (zoals artikelen, persberichten, datasheets, et cetera) is toegestaan onder de voorwaarden dat (1) de copyright vermelding onder aan de pagina’s op alle kopieën duidelijk zichtbaar wordt vermeldt, (2) deze documenten uitsluitend voor informele, niet commerciële doelen gebruikt worden en niet worden geïnstalleerd op computers met netwerk aansluitingen of gepubliceerd in publiekelijk toegankelijke media, en (3) er geen wijzigingen in de documenten worden aangebracht. Iedere andere vorm van gebruik is verboden.

De toestemming om de documenten te gebruiken strekt zich niet uit tot het ontwerp en de lay-out van alle Vabi websites. De elementen van deze door Vabi beheerde websites zijn beschermd door de wet en mogen niet worden gekopieerd. Geen enkele van de op de Vabi websites gebruikte logo’s, grafische elementen of afbeeldingen mogen worden gekopieerd, doorgegeven of anderszins verspreid zonder schriftelijke toestemming van een daartoe gerechtigd persoon bij Vabi

Vabi aanvaardt geen verantwoordelijkheid aangaande de juistheid van de informatie die is weergegeven in de documenten, datasheets, grafieken, berekeningen, et cetera die op deze website voor welk doel dan ook zijn gepubliceerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk gecontroleerd en zo goed mogelijk up-to-date gehouden. Het is echter altijd mogelijk dat de informatie ergens toch nog fouten bevat. De juistheid van alle informatie kan en zal daarom niet in absolute zin gegarandeerd worden. In geen enkel geval kan Vabi aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of enige andere vorm van schade als gevolg van het verlies van gebruiksrechten, gegevens of winsten, hetzij bij het sluiten en uitvoeren van een contract, door onachtzaamheid of enige andere actie, voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Vabi sluit aansprakelijkheid alsmede eventuele aansprakelijkheid van haar werknemers of hulppersonen uit.